Yoga Progress

योगगतिवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः
Yoga progress description Chapter 37

उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)

अगर्भश्च सगर्भश्च प्राणायामो द्विधा स्मृतः |
जपं ध्यानं विनागर्भः सगर्भस्तत्समन्वयात् || 33 ||
अगर्भाद्गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः |
तस्मात्सगर्भं कुर्वन्ति योगिनः प्राणसंयमम् || 34 ||
Pranayama is said to be of two kinds – Sagarbha and Agarbha. Without japa (chanting) and meditation (is) Agarbha, Sagarbha is with that (japa and meditation).
Sagarbha is hundred times more (valuable) than Agarbha. Therefore Yogis do Sagarbha Pranayama.

Recall shloka 30 of Chapter 14 of Vayaviya Samhita, later part which says that japa with Pranayama is called Sagarbha japa.

प्राणायामसमायुक्तस्सगर्भो जप उच्यते | 30

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s