Yoga Progress

योगगतिवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः
Yoga progress description Chapter 37

उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)

अगर्भश्च सगर्भश्च प्राणायामो द्विधा स्मृतः |
जपं ध्यानं विनागर्भः सगर्भस्तत्समन्वयात् || 33 ||
अगर्भाद्गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः |
तस्मात्सगर्भं कुर्वन्ति योगिनः प्राणसंयमम् || 34 ||
Pranayama is said to be of two kinds – Sagarbha and Agarbha. Without japa (chanting) and meditation (is) Agarbha, Sagarbha is with that (japa and meditation).
Sagarbha is hundred times more (valuable) than Agarbha. Therefore Yogis do Sagarbha Pranayama.

Recall shloka 30 of Chapter 14 of Vayaviya Samhita, later part which says that japa with Pranayama is called Sagarbha japa.

प्राणायामसमायुक्तस्सगर्भो जप उच्यते | 30

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yoga Progress

योगगतिवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः
Yoga progress description Chapter 37

उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहः |
यम इत्युच्यते सद्भिः पंचावयवयोगतः || 18 ||
Non-violence, truth, not stealing, celibacy, not collecting – this is said to be Yama with its five parts by the good (people).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yoga Progress

योगगतिवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः
Yoga progress description Chapter 37

उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)

यमश्च नियमश्चैव स्वस्तिकाद्यं तथासनम् || 14 ||
प्राणायामः प्रत्याहारो धारणा ध्यानमेव च |
समाधिरिति योगांगान्यष्टावुक्तानि सूरिभिः || 15 ||
Yama and Niyama, then Swastikasana, etc. asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, just Dhyana (meditation) and Samadhi – these are said to be the eight limbs of Yoga by the wise.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pranava

हरिविधिमोहनिवारणं नाम पंचत्रिंशोऽध्यायः
Removal of the illusion/confusion of Lord Vishnu and Lord Brahma – Chapter 35

उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)

शिवो हि प्रणवो ह्येष प्रणवो हि शिवः स्मृतः || 43 ||
Lord Shiva himself is the Pranava (the primordial sound Om); this Pranava itself is called Lord Shiva.

Shloka 28 of Chapter 48 of Parvati block of Rudra Samhita says just the same thing in slightly different words.

शिवो नादमयः सत्यं नादः शिवमयस्तथा |
उभयोरन्तरं नास्ति नादस्य च शिवस्य च || 28 ||

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Shiva Mahastotra Description

शिवमहास्तोत्रवर्णनं नामैकत्रिंशोऽध्यायः
Shiva Mahastotra description Chapter 31

उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)

नंदा सुनंदा सुरभिः सुशीला सुमनास्तथा |
पंचगोमातरस्त्वेताश्शिवलोके व्यवस्थिताः || 144 ||
Nandaa, Sunandaa, Surabhi, Sushilaa and Sumanaa – these five cow mothers are situated in Shivaloka.

This is the longest chapter in Shiva Purana, consisting of 189 shlokas.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Worship of Lord Shiva

सांगोपांगपूजाविधानवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः
Bodily worship performing description Chapter 26

उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)

न शिवार्चनतुल्योऽस्ति धर्मोऽन्यो भुवनत्रये | 23
In the three worlds there is no other Dharma as good as worship of Lord Shiva.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Performing Bodily Worship

सांगोपांगपूजाविधानवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः
Bodily worship performing description Chapter 26

उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)

भक्त्या पंचाक्षरेणैव यः शिवं सकृदर्चयेत् |
सोऽपि गच्छेच्छिवस्थानं शिवमन्त्रस्य गौरवात् || 6 ||
One who worships Lord Shiva with the five-lettered (mantra) with devotion, he too attains the place of Lord Shiva because of the weight/importance of the Shiva mantra.

Posted in Uncategorized | Leave a comment